25

Brenner, I. & Volkan, V. (2004) Psychoanalytic treatments of schizophrenic patients. International Journal of Psychoanalysis 85:1231-1234