0

Smadja, C. (2011) Psychoanalytic Psychosomatics. International Journal of Psychoanalysis 92:221-230