Porder, M. S. (2008) Charles Brenner (1913–2008). Psychoanalytic Quarterly 77:1023-1030