0

Zavitzianos, G. (1977) The Object in Fetishism, Homeovestism and Transvestism. International Journal of Psychoanalysis 58:487-495