Fromm-Reichmann, F. (1942) Psychoanalysis of Antisemitism: Otto Fenichel. Amer. Imago, I, 1940, pp. 25–39.. Psychoanalytic Quarterly 11:130-130