Almansi, R. J. (1958) A Hypnagogic Phenomenon. Psychoanalytic Quarterly 27:539-546