Fishman, G. G. (1984) American Imago, XXXVII. 1980: The Vampire Myth. James Twitchell. Pp. 83-92.. Psychoanalytic Quarterly 53:335-336