Meisel, F. L. (1984) The Psychoanalytic Study of the Child, XXXVI, 1981: Anxiety, Symptom Formation, and Ego Autonomy. Samuel Ritvo. Pp. 339-364.. Psychoanalytic Quarterly 53:344