Heyman, A. N. (1984) Meeting of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 53:351-352