(1984) Meeting of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 53:501-502