Kopff, R. G. (1984) Meeting of the New York Psychoanalytic Society. Psychoanalytic Quarterly 53:648-650