Kaufman, M. R. (1937) Boston Psycho-Analytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:110-111