(1937) British Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:111-112