(1937) Chicago Psycho-Analytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:112