(1937) Danish-Norwegian Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:113