Daniels, G. E. (1937) New York Psycho-Analytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:118-120