Schalit, I. (1937) Palestine Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:120-121