(1937) Boston Psychoanalytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:488-489