(1937) Chicago Psychoanalytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:491-491