(1937) Dutch Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:492-493