(1937) French Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:493-494