(1937) Italian Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:497