(1937) New York Psychoanalytic Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:498-499