(1937) Palestine Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:499-500