(1937) Sendai Psycho-Analytical Society. Bulletin of the International Psycho-Analytical Association 18:500