Kogan, I. (2015) From psychic holes to psychic representations. International Forum of Psychoanalysis 24:63-76