Bryan, D. (1927) British Psycho-Analytical Society. International Journal of Psychoanalysis 8:302-304