Friedlander, K. (1947) 'On Acting.': Otto Fenichel.. International Journal of Psychoanalysis 28:47