Keiser, S. (1948) 'On Some Psychodynamics of Masochism.': Bernhard Berliner. Psychoanalytic Quarterly, 1947, Vol. XVI, No. 4, p. 459.. International Journal of Psychoanalysis 29:61