Keiser, S. (1949) 'Some Dynamics in Fetishism.': May E. Romm. Psychoanalytic Quarterly, 1949, Vol. XVIII, 1, p. 137.. International Journal of Psychoanalysis 30:275