Keiser, S. (1950) 'The Symbolic Equation: Girl = Phallus.': Otto Fenichel.. International Journal of Psychoanalysis 31:206