Bleger, J. (1967) Psycho-Analysis of the Psycho-Analytic Frame. International Journal of Psychoanalysis 48:511-519