Bychowski, G. (1970) Psychoanalytic Reflections on the Psychiatry of the Poor. International Journal of Psychoanalysis 51:503-509