Barchilon, J. (1973) Gustav Bychowski (1895-1972). International Journal of Psychoanalysis 54:112-113