Abraham, G. & Bolton, E. (2002) The Psychodynamics of Orgasm. International Journal of Psychoanalysis 83:325-338