Bonaminio, V. (2013) Response by Vincenzo Bonaminio. International Journal of Psychoanalysis 94:124-127