Camden, V. J. (2018) Space & Psyche. International Journal of Psychoanalysis 99:1020-1025