Fenichel, O. (1937) RIBBLE, MARGARET: Ego Dangers and Epilepsy. Psa. Quarterly, V, 1.. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 23:325