Fenichel, O. (1940) BERGLER, EDMUND: Preliminary Phases of the Masculine Beating Fantasy. The Psychoanalytic Quarterly, VII, 4.. Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse 25:222