Matthis, I. & Kihlbom, M. (1999) The Body/Mind Study Group of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 1:142