Martin, G. C. (1999) Denver Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 1:144-145