Pfeffer, A. (1999) Houston-Galveston Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 1:145-146