Matthis, I. & Kihlbom, M. (1999) The Body-Mind Study Group of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 1:286