Matthis, I. & Kihlbom, M. (2000) The Psychoanalysis/Neuroscience Study Group of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 2:107-108