Bryngelson, L. & Matthis, I. (2001) The Body–Mind Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 3:142-143