Matthis, I., Kihlbom, M. & Prawitz, D. M. (2001) The Body–Mind Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 3:274