Matthis, I., Montelatici-Prawitz, D., Kihlbom, M. & Bryngelson, L. (2002) The Psychoanalysis/Neuroscience Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 4:222