Matthis, I., Kihlbom, M., Prawitz, D. M. & Bryngelson, L. (2004) The Body-Mind Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 6:228-230