Matthis, I., Kilhlbom, M., Prawitz, D. M., Bryngelson, L. & Sallander, G. (2006) The Body-Mind Study Groups of the Swedish Psychoanalytic Society. Neuropsychoanalysis 8:108-110