Zellner, M. (2008) Bulletin of the International Neuropsychoanalysis Society. Neuropsychoanalysis 10:219-219